№ 57 - dzisiaj jest www.pikuj.aq.pl lub www.pikuj.zafriko.pl - tutaj jest: strona główna / → żona idealna 

Żona idealna


    
Motto  "Jaka jest najszybsza droga do serca mężczyzny?
      Ostrym nożem przez klatkę piersiową."  
 

Henri de Toulouse-Lautrec - Madame de Gortzikoff

Obraz powstał w 1893 roku. Znajduje się w kolekcji prywatnej.


 
The good wife"s guide (Przewodnik dobrej żony)

Have dinner ready. Plan ahead, even the night before, to have a delicious meal ready, on time for his return. This is a way of letting him know that you have been thinking about him and are concerned about his needs. Most men are hungry when they come home and the prospect of a good meal (especially his favourite dish) is part of the warm welcome needed.

Miej przygotowany obiad. Zaplanuj go wcześniej, nawet poprzedniego wieczora, tak aby przepyszny posiłek był przygotowany na powrót męża. To jest sposób, aby uświadomić mu, że myślałaś o nim i zajmują cię jego potrzeby. Większość mężczyzn jest głodna, kiedy wracają do domu i perspektywa dobrego posiłku (szczególnie jego ulubionego dania) to część pożądanego, ciepłego powitania.

Prepare yourself. Take 15 minutes to rest so you"ll be refreshed when he arrives. Touch up your make-up, put a ribbon in your hair and be fresh-looking. He has just been with a lot of work-weary people.

Przygotuj siebie. Odpocznij 15 minut, tak abyś była odświeżona, kiedy przyjdzie. Popraw makijaż, zawiąż wstążkę na swoich włosach i wyglądaj rumianie. On przed chwilą przebywał z przepracowanymi ludzi.

Be a little gay and a little more interesting for him. His boring day may need a lift and one of your duties is to provide it.

Bądź odrobinę radosna i trochę bardziej interesująca dla niego. Jednym z twoich obowiązków jest zapewnić odmianę w jego nudnym dniu.

Clear away the clutter. Make one last trip through the main part of the house just before your husband arrives.

Posprzątaj wszystko. Tuż przed przyjściem twojego męża przejdź i sprawdź główną część domu.

Gather up schoolbooks, toys, paper, etc. and then run a dustcloth over the tables.

Pozbieraj podręczniki, zabawki, gazetę itp. i potem odkurz stoły.

Over the cooler months of the year you should prepare and light a fire for him to unwind by. Your husband will feel he has reached a haven of rest and order, and it will give you a lift too. After all, catering for his comfort will provide you with immense personal satisfaction.

W zimniejsze miesięce roku powinnaś przygotować i rozpalić ogień, aby mógł się odprężyć. Twój mąż poczuje, że dotarł do przystani odpoczynku i porządku, co także ciebie odmieni. Poza tym, zapewnianie jemu komfort przyniesie ci przeogromną satysfakcję osobistą.

Prepare the children. Take a few minutes to wash the children"s hands and faces (if they are small), comb their hair and, if necessary, change their clothes. They are little treasures and he would like to see them playing the part. Minimise all noise. At the time of his arrival eliminate all noise of the washer, dryer or vacuum. Try to encourage the children to be quiet.

Przygotuj dzieci. Przeznacz kilka minut, aby umyć ręce i buzie dzieci (jeśli są małe), uczesać ich włosy i, jeśli to konieczne, przebrać je. Są małymi skarbami i chciałby zobaczyć je w tej roli. Na czas jego przyjścia wyeliminuj jakikolwiek hałas zmywarki, suszarki czy odkurzacza. Spróbuj przekonać dzieci, aby były cicho.

Be happy to see him.

Bądź szczęśliwa, że go widzisz.

Greet him with a warm smile and show sincerity in your desire to please him.

Powitaj go z ciepłym uśmiechem i pokaż szczerość w twoim pragnieniu ucieszenia go.

Listen to him. You may have a dozen important things to tell him, but the moment of his arrival is not the time. Let him talk first - remember, his topics of conversation are more important than yours.

Wysłuchaj go. Może masz tuzin ważnych rzeczy do opowiedzenia mu, ale chwila jego przyjścia nie jest tym czasem. Pozwól mówić mu pierwszemu - pamiętaj, jego tematy rozmowy są ważniejsze niż twoje.

Make the evening his. Never complain if he comes home late or goes out to dinner, or other places of entertainment without you. Instead, try to understand his world of strain and pressure and his very real need to be at home and relax.

Spraw, aby wieczór był  jego. Nigdy nie narzekaj, gdy wróci do domu późno lub wychodzi na kolację lub w inne miejsce releaksu bez ciebie. Zamaist tego, spróbuj zrozumieć jego świat napięć i stresu oraz jego bardzo rzeczywistą potrzebę bycia w domu i odpoczynku.

Your goal: Try to make sure your home is a place of peace, order, and tranquility where your husband can renew himself in body and spirit.

Twój cel: spróbuj zapewnić, aby twój dom był miejscem pokoju, porządku i spokoju, gdzie twój mąż będzie mógł odnowić ciało i umysł.

Don"t greet him with complaints or problems.

Nie witaj go narzekaniem i problemami.

Don"t complain if he"s late home for dinner or even if he stays out all night. Count this as minor compared to what he might have gone through that day.

Nie narzekaj, gdy wróci do domu spóźniony na obiad lub nawet, jeśli zostanie gdzieś całą noc. Uznaj to za drobiazg w porównaniu z tym przez co mógł przejść przez ten dzień.

Make him comfortable. Have him lean back in a comfortable chair or have him lie down in the bedroom. Have a cool or warm drink ready for him.

Spraw, aby poczuł się wygodnie. Ułóż go na wygodnym fotelu lub położ w sypialni. Miej coś chłodnego lub ciepłego do picia przygotowanego dla niego.

Arrange his pillow and offer to take off his shoes. Speak in a low, soothing and pleasant voice.

Ułóż jego poduszkę i zaproponuj zdjęcie jego butów. Mów cichym, kojącym i miłym głosem.

Don"t ask him questions about his actions or question his judgment or integrity. Remember, he is the master of the house and as such will always exercise his will with fairness and truthfulness. You have no right to question him.

Nie zadawaj mu pytań o jego przedsięwzięcia, ani nie podważaj jego sądów, ani prawości. Pamiętaj, jest panem domu i zawsze będzie czynił swoją wolę sprawiedliwie i prawdziwie. Nie masz prawa podważać tego.

A good wife always knows her place.

Dobra żona zawsze zna swoje miejsce.


"Gdy na dziewczynę zawołają: żono! Już ją żywcem pogrzebiono!" 
Adam Mickiewicz 

"Kto znużył się spokojnym życiem, winien się ożenić."
Przysłowie hiszpańskie

"Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem."
Sokrates 

"Wszystkie są dobrymi dziewczętami, ale skąd się biorą złe żony?"
Przysłowie szkockie 

"Stare żony zawsze twierdzą, że były wspaniałymi dziewczętami."
Przysłowie angielskie 

"Pokorna jak jagnię, pracowita jak pszczoła, piękna jak rajski ptak, wierna jak synogarlica."
Przysłowie rosyjskie 

"Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca." 
Francis Bacon 

"Nie wszystkie mężatki są żonami." 
Przysłowie japońskie 

"Mądra żona za nos wodzi,
Spokojności, piękna szkodzi,
Brzydka wkoło straszy ludzi,
Głupia prędko męża znudzi."
Aleksander Fredro 

"Ideał - to byłoby: wszystkie kobiety zamężne, wszyscy mężczyźni - kawalerami."
Jules Renard 

"Ślepa żona i głuchy mąż to spokój w domu."
Przysłowie angielskie 

"Obowiązkiem mężatki jest wydawać się szczęśliwą."
La Chaussee 

"Mężatki, nawet gdy się wzajem nie lubią, sprzymierzają się milcząco, zwłaszcza przeciw młodym dziewczętom."
Johann Wolfgang Goethe 

"Żonę wybiera się dla jej cnót, konkubinę dla urody."
Przysłowie chińskie 

"Gdy owe czułe kochanki wreszcie wyjdą za mąż, nie ma bardziej od nich pruderyjnych dam."
Alphonse Daudet 

"Kobieta musi zawsze wybierać między dwiema możliwościami, (...) kiedy jej mąż ma powodzenie u kobiet, ona jest niespokojna, a kiedy go nie ma, ona nie jest szczęśliwa."
Anatol France 

"Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna."
H. L. Mencken 

"Kochająca żona - taka, która dla męża uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i z prób ulepszania jego charakteru." 
J.B. Priestley
 

 


 

                    

 

                                               Èdouard Manet (1832 - 1883), Zaskoczona nimfa, 1859-1861

 

Olej na płótnie. Modelką była dwudziestodziewięcioletnia pianistka Suzanne Leenhoff, matka syna Maneta, Leona-Edouarda (1852), która dwa lata po ukończeniu obrazu została żoną malarza. Obecnie w Museu Nacional de Bellas Artes.

                                    


Utwór doskonały

 

(dzieło zbiorowe)


Kobieta, jeśli trafi na mężczyznę, który w pełni ją doceni, staje się idealną żoną. Nie podkreśla jednak na każdym kroku, jaki to z niej ideał.  Jest wówczas bardzo kobieca oraz atrakcyjna, potrafi przez wiele lat przykuwać wzrok zachwycających się nią mężczyzn. Wierzy w miłość, romantyczną i do grobowej deski. Co ważne, do męża. Bo ta kobieta musi do kogoś naleźeć, inaczej zginie, więc miłość traktuje jak wybawienie. Nareszcie ktoś ją weźmie na własność, zaopiekuje się, poprowadzi przez życie za obie ręce. To co ujmuje w niej innych, to jej serce – dobre i szczodre.

 

Swego mężczyznę szczególnie jako młoda mężatka idealizuje. I choć rozczytana w romansach, wyobrażała sobie małżeństwo jako ciągłą wymianę pachnących bilecików i schadzki w malowniczych altanach, to gdy jej ukochany okazuje się śmiertelnikiem nie pozbawionym wad, wzbudza to u niej nie tyle gorzkie rozczarowanie, ile zainteresowanie jego skomplikowaną osobowością. Nie wypomina mężowi jego rozlicznych wad, nie opowiada, jacy to wspaniali są inni mężowie. Idealna żona krytykuje męża nie częściej niż raz w tygodniu, natomiast co najmniej raz w tygodniu zachwyca się jego mądrością. Żywo interesują ją jego sprawy zawodowe. Cieszy się ze wszystkich sukcesów i awansów męża. Nie grzebie w jego kieszeniach, w biurku, nie otwiera adresowanej do niego korespondencji. Nie wyrzuca mu różnych "niepotrzebnych śmieci", jego "świętości".

 

Ta kobieta jest domatorką. Bo mężczyzna ciężko pracujący ma prawo do spokoju i wypoczynku po powrocie do domu. Dom musi być spokojną oazą po dniu pełnym kłopotów i podniecenia. Żona nie może więc prowokować męża i dopuszczać do starć. Właściwie dom oraz rodzina powinny być dla niej całym światem. Jej wzór idealnego domu to ciepłe ognisko domowe, w którym panuje zawsze spokój, serdeczność i harmonia. Nie lubi już zmian, niezapowiedzianych wizyt gości oraz nadmiernie rozrywkowego trybu życia. Nieustannie za to upiększa swoje mieszkanie, często też pracuje w ogrodzie. Żona idealna znakomicie gotuje, szczególnie jej wypieki oraz desery są uwielbiane przez domowników. Bo gotuje tylko to, co lubi mąż. Idealna żona nie wymaga od męża luksusowych warunków życia, w sprawach materialnych nie kaprysi. Wystarczy jej to co ma, pod warunkiem, że jej praca w domu oraz poświęcanie się dla innych jest należycie doceniana. Nie wylicza go z każdej minuty spędzonej poza domem, chociaż wymaga, aby wychodząc z domu podał przybliżony czas powrotu.

 

Idealna żona  nie potrafi być szczęśliwa bez adoracji i miłości. Komplement usłyszany od męża, kwiatek dany bez okazji lub niespodziewana kolacja w restauracji sprawiają jej wielką radość. Idealna żona zaskoczona propozycją wyjścia do teatru nie twierdzi, że właśnie robi konfitury, tylko rzuca wszystko, ubiera się w to, co ma i nie ziewa na spektaklu. Zaś w atmosferze wiecznej kłótni, awantur oraz podejrzeń szybko brakuje jej tlenu, rzeka jej miłości do mężczyzny wysycha, a ona powoli ginie jak każda ryba wyrzucona na brzeg. Staje się kobietą o niezwykle subtelnej psychice, zwykle na początku dla dobra rodziny ustępuje i próbuje łagodnością przekonać małżonka, jeśli nie - popada w ciężkie choroby i apatię.

 

Niestety taka kobieta rzadko kiedy, mimo wielu wspaniałych cech charakteru jest szczęśliwa w małżeństwie. Mężczyźni najczęściej to niewdzięczni egoiści, których dobre i przebaczające serce zakochanej w nich kobiety jeszcze bardziej rozpuszcza. A idealna żona, kiedy kocha, to wybaczy wszystko... Dobra rada? Najważniejsza w życiu jest miłość, toteż powinno się przyszłego małżonka bardzo dobrze poznać także w codziennych i prozaicznych sytuacjach, zanim pozwoli się mu założyć obrączkę na serdeczny palec, bo potem będzie już - za późno...

 

Żona idealna używa miłego i przyjacielskiego tonu, gdy się zwraca do męża. Wie, że czyni go to niemal ludzkim i życie stanie się przyjemniejsze. Cieszy się, że pośłubiła swojego mężczyznę. Idealna żona wie, że powinna nie tylko utrzymać męża przy życiu. Musi go także utrzymać przy sobie.


 

 

                                           Edouard Manet (1832-1883), Le déjeuner sur l"herbe (Śniadanie na trawie)

 

Obraz powstał w 1863 roku, olej na płótnie. Modelami byli min. Victorine Louise Meurent, brat malarza Gustave oraz przyszły szwagier Ferdinand Leenhoff. Obecnie paryskim Musee d"Orsay.

 


Poradnik antyidealnej żony

1. Nigdy nie mów o co naprawdę Ci chodzi. Nigdy.
2. Płacz. Często.
3. Miesiącami albo najlepiej latami rozpamiętuj przykre rzeczy, które on już dawno Ci wyjaśnił i przeprosił za nie.
4. Spraw, żeby musiał za wszystko przepraszać.
5. Złość się na niego za wszystko.
6. Żądaj, żeby do Ciebie dzwonił i wysyłał emaile. Jeśli choć raz zapomni płacz i patrz punkt 3.
7. Jeśli powiedział Ci komplement doszukuj się w tym zawsze złych intencji. Patrz punkt 4. 8. Wszędzie i zawsze przychodź spóźniona. Jeśli on się spóźni płacz i patrz punkt 4.
9. Mów często o swoim ex. Porównuj i głośno komentuj.
10. Każ mu zgadywać na co w tym momencie masz ochotę i niezależnie od odpowiedzi mów że nie zgadł. Patrz punkt 5.
11. Obchodź wszystkie rocznice, najlepiej co miesiąc. Jeśli choć raz zapomni bądź wściekła i płacz.
12. Stale mów że jesteś gruba. Pytaj go o to. Niezależnie co odpowie - płacz!!!
13. Krytykuj sposób, w jaki się ubiera.
14. Krytykuj muzykę jakiej słucha.
15. Kiedy Cię zapyta "Co się stało?", powiedz mu, że jeśli nie wie to nie zasługuje na odpowiedź.
16. Próbuj go zmienić (najlepiej na siłę).
17. Każ mu ze sobą tańczyć nawet jeśli nie umie.
18. Jeśli kiedykolwiek w czymkolwiek zawiódł, nigdy nie daj mu o tym zapomnieć.
19. Zawsze gdy choć na chwilę zapadnie między wami cisza, pytaj go "O czym myślisz?"
20. Analizuj każdą najdrobniejszą jego wypowiedź i doszukuj się w niej kilku znaczeń. Wybierz najmniej prawdopodobne lub niekorzystne dla Ciebie i obraź się na niego. Nie zapomnij płakać!!!


Grafika:Berthe Morisot, Le berceau (The Cradle), 1872.jpg

Berthe Morisot (1841-1895), "Le berceau" ( Kołyska)

Obraz powstał w 1872 roku, olej na płótnie. Modelką była siostra malarki Edma wraz ze swoją drugą córką, Blanche. Obecnie w paryskim Musee d"Orsay. 


Słownik kobiecy

1.Tak = Nie
2. Nie = Tak
3. Być może = Nie
4. Żałuję. = Pożałujesz.
5. Potrzebujemy. = Chcę mieć.
6. Rób, jak chcesz. = Kiedyś mi za to zapłacisz.
7. Musimy porozmawiać. = Mam kilka uwag co do twojego zachowania.
8. Wszystko mi jedno. = Oczywiście, że mi to przeszkadza, idioto.
9. Jaki ty jesteś męski. = Lepiej, żebyś się ogolił, umył i popsikał dezodorantem.
10. Chcę mieć nowe zasłony = .....i dywany, i meble, i tapety.
11 Ach, jakie piękne kwiaty. = Czy ty myślisz wyłącznie o seksie?
12. Bądź romantyczny i wyłącz światło. = Oczko mi poszło w pończosze.
13. Kochasz mnie? = Zaraz cię poproszę o coś drogiego.
14. Naprawdę mnie kochasz? = To, co dziś zrobiłam, na pewno ci się nie spodoba.
15. Za minutkę będę gotowa. = Możesz założyć kapcie, napić się piwa i obejrzeć film w TV.
16. Naucz się w końcu rozmawiać = Poprostu zgadzaj się ze mną!


 

Żona z mężem w łóżku. Mąż kocha się jak w transie. Ona ma orgazm jeden, potem drugi, trzeci, czwarty. Przy piątym pyta:
- Kochanie, co to się dzisiaj z Tobą stało?
- A, co się miało stać, zamyśliłem się ...

 

 
 
Copyright © 2008-2013 by Prywatny Przegląd Pierwszy. Wszelkie prawa właściwych osób zastrzeżone.
Kreator Stron www